Όροι χρήσης

H πρόσβαση, η χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας των υπηρεσιών και η πώληση των προϊόντων, που διατίθενται μέσω αυτής, υπόκεινται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις.

ΓΕΝΙΚΑ
Η χρήση των παρεχομένων από το skopeloselegance.gr υπηρεσιών, προϋποθέτει τη συμφωνία στο σύνολο των όρων χρήσης του όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά. Συνίσταται στους χρήστες/πελάτες των παρεχόμενων υπηρεσιών έλεγχος της παρούσας σελίδας κάθε φορά που επισκέπτονται το χώρο του

skopeloselegance.gr καθώς η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους όποτε αυτό κρίνει σκόπιμο. Η χρήση του

skopeloselegance.gr συνεπάγεται αποδοχή των παρόντων όρων.

Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει ή να διακόψει την παροχή των υπηρεσιών οποτεδήποτε, χωρίς προηγουμένη ενημέρωση και δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που υπάρχει αδυναμία πρόσβασης στο σύνολο ή μέρος των υπηρεσιών για οποιοδήποτε λόγο.

Οι παραγγελίες των χρηστών/πελατών καθίστανται δεσμευτικές για την επιχείρηση εφόσον ο χρήστης/πελάτης λάβει την επιβεβαίωση της αποδοχής της παραγγελίας. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης/πελάτης ενημερώνεται για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων μέσω των ενδείξεων που υπάρχουν σε κάθε προϊόν και υπηρεσία και η επιχείρηση επιφυλάσσεται για τη διαθεσιμότητά τους. Εάν τυχόν δεν υπάρχει διαθέσιμο προϊόν κατά την παραγγελία η επιχείρηση έχει το δικαίωμα να μην αποδεχτεί τη συγκεκριμένη παραγγελία και να μην καταρτιστεί η σύμβαση πώλησης.

Η επιχείρηση καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλίσει ότι το περιεχόμενο του

skopeloselegance.gr θα περιλαμβάνει πλήρεις, σαφείς, έγκυρες, κατατοπιστικές, αληθείς και μη παραπλανητικές πληροφορίες και οι χρήστες του αποδέχονται ότι η επιχείρηση δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη και δεν ασκεί κανένα έλεγχο επί των «συνδέσμων» (hyperlinks ή banners) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους και των εκ μέρους τους παρεχομένων υπηρεσιών και τόσο η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που τηρείται εκ μέρους τους όσο και η χρήση τους υπόκειται αποκλειστικά στους δικούς τους όρους χρήσης.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
To skopeloselegance.gr και το περιεχόμενό του, ήτοι εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ευρεσιτεχνίες, επωνυμίες, κείμενα, εικόνες, γραφικά, σχέδια, φωτογραφίες, πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής κ.α αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της επιχείρησης και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού, Κοινοτικού και Διεθνούς δικαίου.


Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τον Ν. 2121/1993 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα), την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (που έχει κυρωθεί με τον Ν. 100/1975) και τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο, απαγορεύεται ρητώς οποιασδήποτε μορφής αντιγραφή, τροποποίηση, παρέμβαση, μεταφορά, διανομή, μεταπώληση, εκμίσθωση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, αναμετάδοση σε ηλεκτρονική ή μηχανική μορφή, αποθήκευση, εκτύπωση, δημιουργία παράγωγης εργασίας, φόρτωση (download) από οποιονδήποτε ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό φορέα του περιεχομένου.

Το περιεχόμενο του skopeloselegance.gr δεν αποτελεί και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως παραχώρηση ρητής ή σιωπηρής άδειας ή δικαιώματος χρήσης, οποιουδήποτε εμπορικού σήματος εμφανίζεται σε αυτό χωρίς την έγγραφη άδεια της επιχείρησης ή των τρίτων που μπορεί να κατέχουν τα Εμπορικά Σήματα που εμφανίζονται σ’ αυτή, εκτός αν υπάρχει διαφορετική πρόβλεψη στους ισχύοντες όρους χρήσης.

Προϊόντα, υπηρεσίες, επωνυμία, εμπορικά σήματα ή διακριτικά γνωρίσματα τρίτων που εμφανίζονται στο shop.beautydiaries.gr, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των τρίτων, οι οποίοι φέρουν και τη σχετική ευθύνη.

ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Δεδομένης της διεθνοποιημένης φύσης του διαδικτύου και του όγκου του, οποιεσδήποτε θετικές, αποθετικές και εν γένει ζημιές τυχόν προκύψουν από την πρόσβαση ή/και χρήση του skopeloselegance.gr, συμπεριλαμβανομένης και της περιπτώσεως συνδρομής αμέλειας, δεν γεννούν ευθύνη της επιχείρησης ή/και των στελεχών της ή/και των διευθυντών της ή/και των εργαζομένων ή/και των συνεργατών της ή/και οιωνδήποτε αντιπροσώπων της. Οι χρήστες/πελάτες καλούνται να χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας από ηλεκτρονικούς ιούς και άλλου είδους κακόβουλο λογισμικό.

ΕΓΓΡΑΦΗ/ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ
Ο χρήστης/πελάτης κατά την εγγραφή του στις υπηρεσίες του skopeloselegance.gr: α) δηλώνει ότι παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται προκειμένου να έχει πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του και β) αναλαμβάνει την υποχρέωση να ανανεώνει τα στοιχεία εγγραφής του εφόσον αυτά έχουν διαφοροποιηθεί από την τελευταία φορά που έκανε χρήση του skopeloselegance.gr.

Μόλις ο χρήστης/πελάτης ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής, όπως αυτή ορίζεται από το skopeloselegance.gr, θα παραλάβει επιβεβαίωση ενός προσωπικού κωδικού (password) πρόσβασης και του ονόματος χρήσης (username) που ο ίδιος θα έχει ορίσει. Οι χρήστες/πελάτες παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους (useraccount), ενώ η επιχείρηση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των χρηστών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν του παρόντες όρους.

Οι χρήστες/πελάτες συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα την επιχείρηση για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας.

Σημειώνεται ότι τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών/πελατών που διατηρούνται στα αρχεία της επιχείρησης δεν προωθούνται σε τρίτους, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την επιχείρηση για αποστολή ενημερώσεων για νέα προϊόντα ή προσφορές σε πελάτες ή εγγεγραμμένους χρήστες skopeloselegance.gr.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Ο πελάτης ως καταναλωτής (Ν. 2251/1994) δηλώνει ρητώς και ανεπιφυλάκτως ότι:
-γνωρίζει την ταυτότητα και τη διεύθυνση της εταιρείας ως προμηθευτού,
-η τιμή αναγράφεται ευκρινώς, και, εφ’ όσον σε αυτή δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ, αυτό αναφέρεται ρητώς και ευκρινώς, ενώ ευκρινώς αναφέρονται και οι δαπάνες μεταφοράς,
-αντιλαμβάνεται και συγκατατίθεται πλήρως στον τρόπο πληρωμής, παράδοσης και εκτέλεσης,
-δεν του έχει ζητηθεί καταβολή κανενός ποσού για την επικοινωνία με την εταιρεία (εκτός από τυχόν απλή χρέωση τυχόν τηλεφωνικής κλήσης) και ιδίως για την διαβίβαση της πρότασης και της αποδοχής της και εν γένει την σύναψη της σύμβασης,
-στην υποσελίδα κάθε προϊόντος ή/και υπηρεσίας αναφέρονται λεπτομερώς άπαντα τα χαρακτηριστικά, ουσιώδη ως και επουσιώδη, των προϊόντων ή/και των υπηρεσιών.